Skúšobný poriadok pre malé plemená

 

Plemená sliedičov, teriérov, jazvečíkov a duričov sa u poľovníckej verejnosti tešia veľkej obľube. Sú inteligentné, so všestrannými vlohami pre výkon práva poľovníctva, treba ich však používať v tých revíroch a terénoch, do ktorých sa charakterom svojej práce hodia a kde môžu byť dostatočne využité.

Vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú na skúškach, ktoré sú prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.

 

SKÚŠKY VLÓH - SVMP

Odhaľujú vrodené vlohy psa, kvalitu jeho čuchu, hlasitosť a povahu vôbec, a tiež schopnosti k ďalšiemu, náročnejšiemu výcviku.

Predmety skúšky: Čuch, Hlasitosť, Odvaha, Poslušnosť, Správanie sa po výstrele, Vodenie na remeni, Sliedenie, Stopa živej zveri, Stopa vodiča.

 

JESENNÉ SKÚŠKY - JSMP

Kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri.

Predmety skúšky: Čuch, Hlasitosť, Odvaha, Poslušnosť, Správanie sa po výstrele, Vodenie na remeni, Sliedenie, Stopa živej zveri, Stopa vodiča, Dohľadávanie a prinášanie pernatej zveri, Prinášanie srstnatej zveri na diaľku v poli, Prinášanie kačice z hlbokej vody.

 

LESNE SKÚŠKY - LSMP

Sú skúškami, ktorých absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre revíry s odstrelom srnčej zveri.

Predmety skúšky: Čuch, Hlasitosť, Odvaha, Poslušnosť, Správanie sa po výstrele, Vodenie na remeni, Sliedenie, Posliedka, Práca na pofarbenej stope srnčej zveri(1-4hod. starej), Odloženie

 

FARBIARSKE SKÚŠKY - FSMP

Organizujú sa najmä v poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky. Ich absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohl'adávanie srnčej zveri.

Predmety skúšky: Hlasitosť, Poslušnosť, Správanie sa po výstrele, Vodenie na remeni, Sliedenie, Práca na pofarbenej stope srnčej zveri 12 hod. starej, Odloženie

 

ŠPECIÁLNE SKÚŠKY Z VODNEJ PRÁCE - VP

Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky stavačov. Psy na nich získavajú kvalifikáciu na dohľadávanie vodnej pernatej zveri.

 

VŠESTRANNÉ SKÚŠKY - VSMP

Sú najvyšším typom skúšok z poľovného výkonu. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSMP, môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov (U). Na všestranných skúškach sa môžu zúčastniť psy po absolvovaní JSMP alebo LSMP. VSMP kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného pre dohl'adávanie malej a srnčej zveri.

Predmety skúšky: Čuch, Hlasitosť, Odvaha, Poslušnosť, Správanie sa po výstrele, Vodenie na remeni, Sliedenie, Posliedka, Práca na pofarbenej stope srnčej zveri(1-4hod. starej), Odloženie, Stopa živej zveri, Dohľadávanie pohodenej pernatej zveri, Prinášanie srstnatej zveri na diaľku v poli, Naháňanie v tŕstí, Prinášanie kačice z hlbokej vody.

 

SKÚŠKY DURIČOV - SD FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV - FD

Úspešným absolvovaním skúšok duričov alebo farbiarskych skúšok duričov získava pes kvalifikáciu pre dohl'adávanie diviačej zveri. Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov.

Z uvedených skúšok sa na FSMP, LSMP a FO môžu zúčastniť aj plemená farbiarov.

Všetky tieto typy skúšok možno usporiadať v ktoromkoľvek ročnom období, treba však pritom brať zreteľ' na klimatické podmienky, poľnohospodárske kultúry a podmienky chovu a lovu poľovnej zveri.

Farbiarske, lesné a všestranné skúšky kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohl'adávanie srnčej zveri, preto sa pri skúšaní pofarbenej stopy používa len srnčia zver.

Ak pes odíde za zverou a nevráti sa do 15 minút, na skúškach neobstál.

Predmety skúšky SD: Čuch, Hľadanie, Durenie(zajac, líška, diviak), Hlasitosť na stope, Dohľadávanie diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope(vodič, hlásič alebo oznamovač), Odvaha, Poslušnosť, Správanie sa po výstrele, Správanie sa pri zastrelenej zveri, Správanie sa na stanovišti, Vytrvalosť, Orientácia, Vodenie na remeni/voľne, Odloženie na remeni/voľne

Predmety skúšky FD: Vodenie psa na remeni/voľne, Odloženie psa na remeni/voľne, Dohľadávanie diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope(vodič, hlásič, oznamovač), Správanie sa pri zastrelenej zveri, Poslušnosť.

 

 

Predmety skúšok

 

ČUCH

Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas skúšania tých disciplín, kde pes čuch používa. Pri jeho hodnotení musí súčasne zvažovať všetky okolností, najmä na akú vzdialenosť pes zvetrí zver, aké sú pri tom poveternostné podmienky, sila vetra, vlhkosť a teplota vzduchu, povaha terénu, porast ap.

 

HLASITOSŤ

Pes by mal preukázať hlasitosť na stope živej zveri alebo pri kontakte s ňou, keď ju sám vyrazí a naháňa.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý čerstvú stopu zveri hneď sleduje a pravidelne hlási bez toho, aby zver pred sebou sledoval zrakom, alebo pes, ktorý zver sám vyrazí, sleduje a hlási, aj keď ju už nevidí,

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý pracuje ako pri známke 4, hlásenie je však prerušované dlhšími odmlkami,

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver len dovtedy, kým ju vidí, a keď ju stráca z dohľadu, prestáva hlásiť,

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver po zočení s prestávkami, značne prerušovane,

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý pri prenasledovaní unikajúcu zver vidí, ale nehlási ju.

 

ODVAHA

Drôtenú klietku s mačkou umiestnime v poraste tak, aby ju pes nevidel. Vodič vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti asi 30 krokov, ale sám sa nesmie ku klietke s mačkou priblížiť na viac ako 20 krokov.

Pes môže na mačku útočiť hlasito alebo nemo, musí však byť zrejmé, že by pomohol pri jej ulovení.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý po nájdení klietky začne hneď na mačku dorážať a aspoň 2 minúty vytrvalo, v tesnom kontakte, na mačku útočí. Nesmie sa vzdialiť od klietky a vodič ho nesmie povzbudzovať,

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý nie tak vytrvalo a s väčším odstupom útočí na mačku. Vodič ho môže raz povzbudiť,

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje tak, ako pri známke 3, ale vodič ho musí dva razy povzbudiť,

Známkou 1 sa hodnotí pes; ktorého musí vodič často povzbudzovať, aby na mačku útočil, .

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý nemá o mačku záujem alebo sa jej bojí. O z odvahy nevylučuje psa zo skúšok, ale zaraďuje ho len do III. ceny.

Na všetkých druhoch skúšok sa bude započítavať známka z ostrosti dosiahnutá na ktorejkoľvek skúške absolvovanej predtým. To znamená, že ak pes absolvuje napríklad skúšky vlôh a získa na nich z odvahy známku aspoň 1 , nemusí už túto disciplínu absolvovať na ďalších skúškach, na ktorých sa odvaha skúša, iba v prípade, že chce získať lepšie ohodnotenie.

Rozhodcovia sú povinní známku z odvahy zapísať do preukazu o pôvode psa v poznámke, ak si vodič nechá zapísať výsledok skúšok, na ktorých ju pes absolvoval.

 

POSLUŠNOSŤ

Rozhodca sleduje počas celých skúšok, ako pes reaguje na povely vodiča, najmä na základné povely na privolanie, ak nie je práve v kontakte so stopou zveri. Ak je pes v pohybe za zverou, ktorú našiel v poraste, a sleduje ju, či už hlasito alebo nemo, a nereaguje na privolanie, nemá to hodnotiť rozhodca ako neposlušnosť. Tento prejav temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované povely znižujú známku z poslušnosti.

 

SPRÁVANIE SA PO VÝSTRELE

Skúša sa pri disciplíne sliedenie. Vodič na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v okamihu, keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 1 0-1 5 metrov od vodiča a nepozerá sa na neho.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý preukáže svojím správaním sa, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný pod vplyvom vodiča.

Známkou 3 sa hodnotí pes ak začne po výstrele vystrašene pobiehať vo väčšej vzdialenosti a nereaguje na privolanie, hodnotí sa, prípadne nižšou.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý má strach z výstrelu, to znamená, že od vodiča vystrašene odbehne, nedá sa privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo, a z ďalšieho posudzovania je vylúčený.

 

VODENIE NA REMENI

Rozhodca, určený pre posudzovanie tejto disciplíny, vytýči v lesnom poraste trasu približne rovnakú pre všetky skúšané psy. Trasa predstavuje približne kruh tak, aby viedla cez rozličné terénne prekážky (spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez priekopu ap.).

Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na vypúšťacom alebo farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ľavom má pušku. Počas skúšky nesmie vodič držať remeň v ruku a usmerňovať pohyb psa. Pes má ísť pokojne za svojím vodičom alebo vedľa jeho ľavej nohy, nemá ho predbiehať, ani sa nechať ťahať, nemá sa zapletať do krov alebo omotávať okolo stromov. Ak pes ťahá vodiča, myká ho, a ak ho musí vodič viackrát odmotávať zo stromov, dostane úmerne nižšiu známku.

 

SLlEDENIE

Časový limit: 20 minút

Skúša sa v lese alebo v poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom.

Pes musí sliediť rýchlosťou, ktorá zodpovedá kvalite jeho čuchu, systematicky a vytrvalo pred vodičom, v dosahu dostrelu brokov.

Pes, ktorý nemá snahu nájsť zver a pobehuje iba v blízkosti vodiča, hodnotí sa známkou 0.

Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keď pes do 20 minút nenarazí na zver, musí sa skúšanie prerušiť a pes musí byť nasadený v lepšie zazverenej časti revíru (po odskúšaní ostatných psov).

 

STOPA ŽIVEJ ZVERI

Pes musí sledovať stopu zveri, na ktorú ho vodič nasadil, alebo ktorú na príkaz vodiča sám našiel, najmenej do vzdialenosti 200 krokov.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý o stopu nemá záujem.

 

STOPA VODIČA

Jeden z rozhodcov podrží psa, druhý odíde s vodičom po vetre s dvoma odchýlkami od priameho smeru, na vzdialenosť asi 200 krokov, kde sa dobre skryjú.

Skúška sa robí v prehľadnom teréne, aby rozhodca, ktorý psa potom vypustí, mal možnosť vidieť zakladanie stopy i jej sledovanie psom. Pes môže pozorovať zakladanie stopy do vzdialeností asi 20 krokov. Potom ho rozhodca nasadí na stopu a s povelom "hľadaj pána" (alebo iným vhodným povelom) ho niekoľko krokov vedie po stope a vypustí ho.

Známkou 0 sa hodnotí a z ďalšieho posudzovania je vylúčený pes, ktorý ani po štvrtom nasadení na stopu nedôjde k vodičovi.

 

DOHĽADÁVANIE A PRINÁŠANIE PERNATEJ ZVERI

Časový limit: 10 minút

Pes má preukázať, že dokáže nájsť zastrelenú pernatú zver, ktorá po zásahu spadla do vyššieho porastu a poľovník ju nevidí.

Pre všetky skúšané psy musí byť použitý rovnaký druh zveri. Rozhodca vyberie vhodné miesto (lúku, zemiačnisko ap.) a hodí zver čo najďalej. Vodič ani pes nesmú vidieť, kde zver dopadla. Na výzvu rozhodcu vodič vypustí psa s povelom k hľadaniu zveri. Pes má miesto rýchlo a ochotne prehľadať, po nájdení zver bez váhania priniesť a v sede odovzdať. Zver musí nájsť a priniesť do 10 minút, inak disciplínu nemožno považovať za splnenú. Rozhodca hodnotí najmä ochotu psa nájsť zver, jej neodkladné uchopenie, priamočiare prinesenie a spoľahlivé odovzdanie. Známku ovplyvňuje čas (v rámci limitu), ktorý pes potreboval na splnenie úlohy, a celková práca.

 

PRINÁŠANIE SRSTNATEJ ZVERI NA DIAĽKU V POLI 

Časový limit: 10 minút

Ak pes nemal možnosť dohľadať po stope postrieľanú malú srstnatú zver aspoň do vzdialenosti 200 m, založí sa mu 200 m dlhá stopová dráha (viečka) s dvoma oblúkmi. Na prípravu vlečky sa použije zver ulovená v deň skúšok. Rozhodca po založení stopy nechá zver na konci stopovej dráhy, pokračuje v priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby ho pes nemohol vidieť. Zakladanie stopy pes nesmie vidieť.

Vlečky sa robia v poli. Zver sa nesmie ťahať po čerstvej oráčine, čerstvo pohnojenom alebo chemikáliami ošetrenom poli. Vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami musí byť najmenej 50 metrov. Na zakladanie stôp sa používa divý alebo domáci králik, prípadne zajac s veľkosťou králika. Pre plemená sliedičov, okrem kokeršpanielov, možno použiť zajaca.

Na pokyn druhého rozhodcu vodič nasadí psa na začiatok stopy, môže ho viesť na remeni asi 20 krokov a tam ho vypustí. Pes môže sledovať stopu s nízkym alebo vysokým nosom alebo pod vetrom, musí sa však stopou riadiť. Celkove môže byť pes nasadený na stopu štyri razy.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá,

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá, alebo pes, ktorý stopu vypracuje po prvom nasadení, zver správne prinesie, ale zle odovzdá,

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoň časť stopy, zvyšok vypracuje voľným hľadaním, zver však nájde, správne prinesie a odovzdá vodičovi, alebo pes, ktorý stopu vypracuje až po treťom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá,

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nájde zver voľným hľadaním a prinesie ju vodičovi do 10 minút, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až po štvrtom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá,

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprinesie zver ani po štvrtom nasadení.

 

NAHÁŇANIE V TŔSTí

Časový limit: 5 minút

Vodič chodí po brehu okolo vodnej plochy zarastenej tŕstím či inou pobrežnou burinou, ktoré má pes prehľadávať, presliediť a snažiť sa nájsť a zdvihnúť vodnú alebo inú zver a umožniť vodičovi zastreliť ju. Nemá sa pritom vyhýbať hlbokej vode, má ju preplávať a prehľadať. Známku ovplyvňujú spôsob pohybu psa v ťažkom pobrežnom teréne, systematickosť práce, vytrvalosť, záujem o nájdenie zveri, spôsob, akým pes prekonáva hlbokú vodu, ako aj množstvo a intenzita vydaných povelov.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý systematicky a samostatne prehľadáva určený úsek v tŕstí a snaží sa v ňom nájsť kačicu. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tŕstia vyjde, ale sám sa bez povelu  vráti. Vodič môže psa miernymi povelmi usmerňovať,

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje povelmi, no inak priestor prehľadáva dobre,

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tŕstie prehľadáva nesystematicky, často sa vracia k brehu, vodič ho musí častejšie povzbudzovať,

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len okraj tŕstia, nejde dostatočne ďaleko, pracuje nesystematicky a neochotne.

 

PRINÁŠANIE KAČICE Z HLBOKEJ VODY

Časový limit: 10 minút

Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Musí ju správne odovzdať.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk ap. nie je chybou,

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu,

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie,

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (10 minút) aspoň na breh,

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do stanoveného limitu kačicu neprinesie.

 

POSLlEDKA

Pri skúške musí pes ukázať, že rozlišuje posliedku a voľnu chôdzu lesom. Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa ap., pred prácou na pofarbenej stope. Vodič ide veľmi pomalým krokom, pes má ísť ticho a pokojne buď za ním, alebo pri jeho ľavej nohe voľne, neupútaný. Vodič asi po 20 krokoch psa miernym pohybom zastaví, podíde asi 20 krokov a nenápadným pohybom psa privolá. Pes sa má priblížiť pomalým krokom, nie skokmi. Vodič tam znovu psa pokynom odloží, pokračuje ďalších 20 krokov, zastaví sa, sníme z ramena zbraň a vystrelí. Pes musí zostať pokojne na mieste odloženia. Po výstrele sa vodič vráti k psovi a pripúta ho na remeň.

Skúšanie tejto disciplíny sa má čo najviac podobať skutočnému lovu raticovej zveri pri posliedke so psom.

Ak pes po odložení odíde z miesta za vodičom, môže dostať známku najviac 2. Ak pes ujde z miesta odloženia, dostane známku O.

Chyby: hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, kňučanie.

 

PRÁCA NA POFARBENEJ STOPE SRNČEJ ZVERI

Skúša sa na umelo pofarbenej 600 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred vyznačí usporiadateľ'. Stopové dráhy musia byť očíslované a na stromoch spredu označené snímateľnými značkami, zozadu môžu byť označené vápnom alebo farbou. Jednotlivé dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 150 krokov. Na konci stopovej dráhy musí byť vyznačený spojovací chodníček, po ktorom pomocníci prenášajú zver z jednej stopy na druhú.

Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (nesmú zostať na strome ani na zemi). Značky spredu na stromoch sa môžu nechať len na začiatku stopovej dráhy v dĺžke asi 50 krokov a pri ležovisku. Asi po 300 krokoch sa urobí pofarbené ležovisko a označí sa. Potiaľ' musí ísť pes vždy ako vodič (na remeni).

Ležovisko sa označuje zlomkom alebo iným poľovníckym spôsobom. Dráha stopy je dvakrát lomená a na jej konci musí vždy ležať srnčia zver, dobre zašitá (väčšia výstrelná rana musí byť tiež zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po založení stopy na konci dráhy, priamo pri položenej zveri. Na jednu pofarbenú stopu sa môže použiť najviac pol litra farby (najlepšie hovädzej krvi, nesmie sa však miešať s vodou, odporúča sa miešať ju s krvou zo srnčej zveri, prípadne s obsahom žalúdka zveri). Zakladanie pofarbenej stopy proti smeru dráhy stopy je zakázané. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúška nebude uznaná.

Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, podpíše sa naň a pripevní ho na strom na začiatku dráhy.  Stopovú dráhy pre farbiarske skúšky malých plemien (12 hodín starú) zakladajú usporiadatelia obdobným spôsobom vopred. Pes sa prikladá na stopu najskôr o hodinu po jej založení, na FSMP najskôr po 12 hodinách. Možno ho viesť ako:

a) vodiča,

b) oznamovača,

c) hlásiča,

d) hlasitého oznamovača.

Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámiť rozhodcom vopred, najneskoršie pred nasadením psa na stopu. Ak pes pracuje ako oznamovač, hlásič alebo hlasitý oznamovač, po úspešnom vypracovaní stopy sa k získanému bodovému hodnoteniu priráta 5 bodov. Celú stopovú dráhu musí pes vypracovať maximálne za jednu hodinu.

a) vodič

Pes musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Jeho práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu s istotou. Na stopu sa môže pes opätovne nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1 , ak pes prácu nedokončí, hodnotí sa známkou O.

Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. AK pracuje pes na stope až prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2.

b) hlásič

Pes po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tam ho vodič vypustí a ďalej pes pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do 15 minút od vypustenia musí začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlč- uje. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho vodič privolať späť a od ležoviska vypracovať zvyšok stopy ako vodič. Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes zablúdiť a znovu byť nasadený na stopu už len dva razy. Známka sa mu pri každom novom nasadení znižuje o jeden stupeň.

Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s dlhými odmlkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.

c) oznamovač

Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámiť, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver.

Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a do 15 minút od vypustenia sa vrátiť po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy musí dávať pozor, čí si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením (signálnou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zverí. Ak pes zlyhá ako Oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň a vodič má právo privolať psa a viesť ho ďalej ako vodiča. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes zablúdiť a byť nasadený na stopu už len dva razy, známka sa však znižuje vždy o jeden stupeň.

Chyby: ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi vopred uvedeným spôsobom, nemôže sa hodnotiť práca psa ako oznamovač.

d) hlasitý oznamovač

Hlasitý oznamovač sa skúša ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho vodiča k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa pri práci nie je chybou

 

ODLOŽENIE

Časový limit: 5 minút

Vodič na určenom mieste odloží psa buď voľne, alebo priviazaného a vzdiali sa z jeho dohľadu. Pes musí zostať pokojný po celý čas skúšania. Po uplynutí tohto času sa vodič vráti k psovi, a ak bol odložený voľne, musí sa nechať pokojne pripútať.

Ak pes pri skúšaní odloženia odíde hľadať svojho pána, hodnotí sa známkou O. Ak je pes pri odložení nepokojný a podíde za vodičom, nie však viac ako 10 metrov, môže dostať známku najviac 2. Ak je pes pri odložení pripútaný na úplne rozvinutom farbiarskom remeni, znižuje sa známka z výkonu o jeden stupeň. Ak pes pripútaný pri odložení šteká alebo kňučí, vzdiali sa na celú dĺžku remeňa alebo sa na remeni myká, dostane známku 0.